Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης & Τηλεκπαίδευσης

Κανονισμός Λειτουργίας

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΟΠΑ - Κανονισμός Λειτουργίας
(Εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου 7η συνεδρίαση / 11-6-2015)

Εισαγωγή

Το κείμενο που ακολουθεί προσδιορίζει τη χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης του ΟΠΑ (αίθουσα Α41), καθώς και την διαδικασία διάθεσης της αίθουσας.

Α. Αποδεκτές Χρήσεις

Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης προορίζεται για τις παρακάτω χρήσεις:

Α.1 Τηλεδιασκέψεις

Η αίθουσα περιέχει εξειδικευμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης, καθώς και εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα, οθόνες) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από λογισμικό τηλεδιάσκεψης. Οι τηλεδιασκέψεις μπορεί να οργανώνονται είτε από το ΟΠΑ με εξωτερικούς συμμετέχοντες, είτε από άλλους φορείς με μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ ως εξωτερικούς συμμετέχοντες. Οι τηλεδιασκέψεις θα διεξάγονται με το διαθέσιμο υλικό και λογισμικό της αίθουσας. Αιτήματα για χρήση άλλου λογισμικού θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, για να μπορεί να διερευνηθεί το αν μπορούν να ικανοποιηθούν.

Α.2 Καταγραφή ψηφιακών μαθημάτων

Η αίθουσα παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής διαλέξεων, παρουσιάσεων ασκήσεων και εργαστηρίων, για μεταγενέστερη διάθεση τουλάχιστον στην κοινότητα του ΟΠΑ, και προαιρετικά και στο ευρύτερο κοινό, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-Class και ενός εξυπηρετητή βίντεο.

Α.3 Καταγραφή ομιλιών και παρουσιάσεων

Η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών σεμιναρίων, συνεδρίων, παρουσιάσεων, στις οποίες είναι απαραίτητη είτε συμμετοχή εξωτερικών μελών (για παράδειγμα, παρουσιάσεις διατριβών στις οποίες οι εξωτερικοί κριτές συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη), είτε ζωντανή μετάδοση μέσω δικτύου προς τον έξω κόσμο (για παράδειγμα, μετάδοση ομιλιών στο ευρύ κοινό), είτε καταγραφή για μεταγενέστερη μετάδοση στον έξω κόσμο (για παράδειγμα, βιντεοσκόπηση ομιλιών για μεταγενέστερη διάθεση).

Α.4 Μετάδοση ψηφιακών μαθημάτων

Η αίθουσα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαλέξεων, παρουσιάσεων, ασκήσεων και εργαστηρίων, στα οποία οι εκπαιδευόμενοι (ή μέρος αυτών) πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται σε άλλους χώρους. Η επικοινωνία με τους εξωτερικούς συμμετέχοντες μπορεί να είναι μονόδρομη (μόνο παρακολούθηση) ή αμφίδρομη (παρακολούθηση και υποβολή ερωτήσεων).

Β. Μη Αποδεκτές Χρήσεις

Η αίθουσα δεν διατίθεται για μαθήματα κάθε κύκλου σπουδών ή για περιοδικές προγραμματισμένες διαλέξεις.

Γ. Στελέχωση και Διαχείριση αίθουσας

Την ευθύνη για τη εύρυθμη λειτουργία της αίθουσας, την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την ορθή παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της χρήσης του εξοπλισμού της αίθουσας, αναλαμβάνει το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δ. Διαδικασία διάθεσης της αίθουσας

Ε. Όροι χρήσης της αίθουσας